این کتاب راهنمایی است قوی و کاربردی برای هرچه سریع تر شروع به کار کردن اعضای جدیدی که به تیم فروش و بازاریابی شبکه ای می پیوندند تا دریابند که چگونه در کمتر از 24 ساعت کار خود را شروع کنند و حتی نتیجه بگیرند. دستورالعمل هایی که در اثر پیش رو جای گرفته علم و آگاهی را با انرژی و هیجان افراد تازه وارد ترکیب می کند و آن ها را برای یافتن مشتری های حقیقی، صحبت کردن و ارائه محصول به شکلی صحیح و آشنایی با افراد مناسب دیگر آماده می سازد تا جایی که کسب و کار خود را راه بیاندازند و حتی از دوستان قدیمی تر خود پیشی بگیرند.