این کتاب دربردارنده مجموعه ای از توصیه ها و مراقبت هایی است که لازم است بهداشتکاران، تیم مراقبت و سایرین به ویژه در شرایط ویژه و هنگامی که نوزاد متولد شده از سلامت کامل برخوردار نیست در پیش بگیرند تا والدین به تدریج با شرایط بحرانی ایجاد شده کنار بیایند و با ایجاد همکاری میان پرسنل و خانواده یک مراقبت خانواده محور که می تواند بسیار موثرتر از مراقبت های بدون دخالت والدین و خانواده باشد شکل بگیرد. در این اثر شیوه های گوناگون مراقبت با محوریت عوامل مختلف معرفی می شود، توصیه هایی برای حمایت از مادران باردار پر خطر و خانواده ها در اختیار قرار می گیرد و اقدامات و فعالیت های لازم در بخش مراقبت های ویژه نوزادان و چگونگی ایجاد آمادگی برای بازگشت به خانه روشن می گردد.